Acreditación de títulos oficiais de formación profesional obtidos en España para poder exercer a profesión en países da Unión Europea ou países asinantes do acordo sobre o espazo económico europeo

Con este procedemento acredítase a titulación obtida no Estado Español para poder solicitar o recoñecemento profesional noutro estado membro da Unión Europea ou asinante do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo a efectos de poder exercer a profesión naquel país.
 
Titulacións Oficiais de formación profesional sanitaria susceptibles de acreditación:
 • Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermería
 • Técnico en Farmacia e Parafarmacia
 • Técnico Superior en Anatomía patolóxica e citoloxía
 • Técnico Superior en Audioprótese
 • Técnico Superior en Dietética
 • Técnico Superior en Documentación Sanitaria
 • Técnico Superior en Hixiene Bucodental
 • Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico
 • Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
 • Técnico Superior en ortoprótese
 • Técnico Superior en Próteses Dentais
 • Técnico Superior en Radioterapia
 • Técnico Superior en Saúde Ambiental
Países onde a acreditación será efectiva:
Estados membros dá Unión Europea (UE): Alemaña, Austría, Bélxica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Paises Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia e Chipre.
Estados sinatarios do Acordo sobre Espazo Económico Europeo (EEE): Suíza, Islandia, Leichtenstein e Noruega.
 
Normativa aplicable:
O Real Decreto 1837/2008 do 8 de novembro incorpora ao ordenamento xurídico español a directiva 2005/36/CEE do Parlamento europeo e do Consello do 7 de setembro de 2005, e a Directiva 2006/100/CEE do Consello do 20 de novembro de 2006, relativas ao recoñecemento de cualificaciones profesionais así como a determinados aspectos da profesión de avogado.
 
Documentación a presentar polo/a interesado/a:
 • Solicitude de acreditación
 • Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade ou pasaporte
 • Fotocopia compulsada do título profesional oficial ou certificado sustitutorio do título, expedido pola autoridade competente

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.