Quen somos?

Co obxectivo de garantir os dereitos dos cidadáns e contrbuir á sostibilidade financeira do Sistema Público de Saude de Galicia, é imprescindible que a toma de decisións sobre a introdución, difusión e utilización das tecnoloxías sanitarias se realice do xeito máis obxectivo posible, utilizando criterios de eficacia, efectividade e seguridade demostradas cientificamente.

Neste contexto, a Unidade de Asesoramento Científico-técnico (Avalia-t)  realiza unha labor fundamental para promover o desenvolvemento racional das tecnoloxías. É a unidade responsable de avaliar a información científica dispoñible sobre a eficacia, efectividade, seguridade e eficiencia das tecnoloxías sanitarias e valorar o seu impacto sanitario, organizativo, económico e social.

O principal obxectivo da avaliación de tecnoloxías sanitarias é axudar á toma de decisións no ámbito sanitario, achegando información cun alto nivel de calidade científica nunha linguaxe comprensible, a distintos niveis: grupos profesionais, órganos xestores e poboación xeral.


¿Cales son as función de Avalia-t?

  • Seleccionar as tecnoloxías sanitarias, novas ou en uso, susceptibles de avaliación, pola súa repercusión.
  • Deseñar estudos específicos de investigación en avaliación de tecnoloxías.
  • Promover a investigación especificamente dirixida a obter a información necesaria para a avaliación de tecnoloxías fomentando a colaboración entre as universidades, os centros, unidades de investigación, as empresas e outras institucións.
  • Analizar e revisar a información científica relacionada coa avaliación das tecnoloxías sanitarias e a súa difusión entre os profesionais e os servizos sanitarios.
  • Analizar a difusión e os patróns de utilización das tecnoloxías médicas de maior impacto, en termos de saúde ou económicos, no sistema sanitario, principalmente en relación coa súa accesibilidade, demanda potencial e utilización apropiada.
  • Promover a utilización apropiada das tecnoloxías médicas mediante deseño, elaboración e difusión de guías de práctica clínica, recomendacións e participación na aplicación das tecnoloxías sanitarias, nos distintos enfoques: prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación.
  • Colaborar e participar asesorando na creación e desenvolvemento de programas de avaliación de tecnoloxías sanitarias, nos diferentes niveis de decisión.
  • Recomendar o desenvolvemento de sistemas de información dirixidos a obter a documentación necesaria para a avaliación de tecnoloxías.

Contacta con nós

Teléfono: (00 34) 881 548 610

Correo: Avalia_t.Acis@sergas.esEquipo

Xefatura de servizo

María José Faraldo Vallés

 

Técnicas

Paula Cantero Muñóz

María del Carmen Maceira Rozas

Yolanda Triñanes Pego

Lucinda Paz Valiñas

Janet Puñal Riobóo

Sara Núñez Iglesias

 

Documentalistas

Beatriz Casal Acción

Teresa Mejuto Martí

 

Secretaría

Noa Raña Villar

Cristina Rey Varela

Ademáis do equipo de traballo, Avalia-t conta cun importante e crecente número de profesionais que colaboran participando en diferentes grupos de traballo como expertos, investigadores asociados, revisores externos ou integrando a "Red de Detección de Tecnologías Sanitarias Nuevas y Emergentes".​​​​

Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

A Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS) é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.