Quen pode solicitar a acreditación?

Enténdese como provedor, a entidade que organiza ou promove a actividade, solicita a acreditación e emite os certificados facéndose responsable da devandita actividade.
 
Poden presentar solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada dirixidas aos profesionais sanitarios:
 
A. Os centros, institucións, tanto públicas como privadas, cuxos estatutos inclúan como fin a formación.
Cando soliciten por primeira vez unha acreditación, deberán acompañar a solicitude unha copia actualizada dos estatutos da súa institución, escrituras públicas de constitución ou regras fundacionais. Fai falta, así mesmo, informar a Secretaría Técnica sobre os seus locais administrativos e os lugares onde se realizará a formación presencial así como da experiencia da entidade e do seu equipo de docentes.
 
B.Traballadores autónomos cuxa actividade principal sexa a formación.
Cando soliciten por primeira vez unha acreditación deberán acompañar a solicitude unha copia actualizada do alta no IAE (Imposto de Actividades Económicas), na epígrafe de formación, e alta na Seguridade Social.
 
Non se admitirán solicitudes cuxos provedores sexan persoas físicas, excepción feita de traballadores autónomos.
 
Non se admitirán solicitudes presentadas por entidades comerciais de medicamentos, produtos sanitarios ou relacionados.
 
A solicitude de acreditación realizarase na comunidade autónoma onde ou provedor teña a súa sede social principal, coas seguintes excepcións:
a. No caso de actividades con formato congreso, a solicitude realizarase na comunidade autónoma onde teña situada a sede ou comité organizador ou onde se celebre.
b. No caso de provedores sen sede social en España, poderán realizar a solicitude de acreditación na comunidade autónoma da súa elección. A comunidade autónoma poderá solicitar aval, padroado ou respaldo dunha entidade pública ou privada española que actuaría como presentadora e garante.
 
A solicitude dunha actividade docente non se poderá presentar en dúas ou máis comunidades autónomas á vez.
 
No caso de que unha actividade docente xa acreditada nunha comunidade autónoma, fose necesario solicitar a súa acreditación noutra comunidade autónoma, por razóns xustificadas como é o caso do cambio de sede do provedor, deberase informar obrigatoriamente desta circunstancia na solicitude e achegar a documentación oportuna.
 
É obrigatorio cursar calquera solicitude de acreditación no modelo normalizado establecido.

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.