Código 100

Código 100 é un plan de innovación sanitaria centrado no paciente co que ACIS recolle e optimiza a experiencia e as boas prácticas adquiridas a través de InnovaSaúde e H2050.

As actuacións contempladas neste plan, entre as que se continúa a estratexia de compra pública innovadora, terán como eixe central a resposta temperá ao cambio demográfico e o fomento dun novo sistema sanitario preparado para liderar o envellecemento activo e saudable.

Ante as estimacións de que no 2020 a poboación galega maior de 65 anos acadará o 24,5% do total, Código 100 está deseñado para adiantarse ao futuro transformando e implementando un novo modelo sanitario capaz de xestionar con éxito o reto que supón esta evolución demográfica.

Lonxe de buscar impactos puntuais a través de proxectos illados, o gran valor do plan reside en promover un modelo de innovación centrado nun reto común e capaz de integrar a todos os membros do sistema, dende os profesionais sanitarios ata os pacientes.

As liñas de actuación prioritarias de Código 100 son:
Novas terapias e dispositivos, servizos e protocolos que respondan ás principais prioridades asistenciais e sociosanitarias de Galicia

Poñeranse en marcha novas iniciativas de compra pública precomercial e compra pública de tecnoloxía innovadora, destinadas a cubrir as demandas asistenciais e sociosanitarias estratéxicas para Galicia a través de solucións avanzadas. Ademais, na súa liña de incorporación de novas fórmulas de xestión do coñecemento, ACIS promoverá a introdución de tecnoloxías dende as empresas, dando así entrada ao desenvolvemento conxunto de produtos e servizos innovadores detectados dende a oferta.

Proxectos destinados a un maior empoderamento dos pacientes

Desenvolverase un conxunto de ferramentas e contidos multimedia nunha contorna multicanle (web, redes sociais, televisión) que facilite a prevención e a autoxestión da saúde dos pacientes, ademais do intercambio de información entre eles, o sistema sanitario e os seus profesionais. Estes sistemas serán capaces de personalizarse de xeito automatizado e intelixente e a información e os servizos ofrecidos estarán adaptados ás necesidades, intereses e preferencias particulares do usuario en materia de saúde e estilo de vida.

Iniciativas que incrementen as competencias dos profesionais, modernicen o sistema e fomenten unha cultura innovadora

Deseñaranse sistemas de xestión de profesionais en base a competencias, é dicir, en relación ás habilidades requiridas nos seus postos de traballo. Isto permitirá optimizar e aproveitar ao máximo, a través de ferramentas innovadoras, a experiencia e o coñecemento adquiridos polos profesionais no desempeño das súas funcións. O resultado será unha organización intelixente e sólida baseada na calidade, no talento e na cohesión do seu equipo humano. A posta en marcha desta iniciativa por parte de ACIS será unha experiencia pioneira, xa que non se coñecen precedentes na xestión por competencias no ámbito concreto dos sistemas de saúde.

Axencia Galega de Coñecemento en Saúde

A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde é unha entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.