h1

Co obxectivo de obter unha información o máis semellante posible dos diferentes estudos de investigación, elaborouse un formulario que serve como modelo para a elaboración dos informes de seguimento.

 

 

Os informes de seguimento (anual e de seguridade) e o informe final deben ser enviados a través do correo electrónico ceic@sergas.es e, no caso de ensaios clínicos con medicamentos, a través do portal de ensaios clínicos da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS).