h1

Neste contexto a Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias (ATS), recoñécese como unha ferramenta clave para a análise sistemática das consecuencias da introdución, difusión e utilización das técnicas sanitarias para así promover o seu uso racional. Tanto é así que os estados membros da Unión Europea aprobaron unha estratexia de avaliación que deu lugar a unha terceira acción conxunta neste ámbito, co obxectivo de facilitar o intercambio de información e coñecemento. Esta colaboración, coñecida como EUnetHTA, é froito dun traballo conxunto, coa participación dende o inicio e de maneira ininterrompida de Avalia-t, da Axencia de Coñecemento en Saúde, ACIS.
euleo.png


O reto é que as tecnoloxías sanitarias incorporadas sexan efectivas, seguras para o paciente e contribúan realmente a mellorar a saúde individual e colectiva. A devandita ATS é multidisciplinar e a súa metodoloxía baséase na busca ou xeración da evidencia científica, xa sexa a través de revisións sistemáticas o doutros tipos de fontes de coñecemento como enquisas ou determinados estudos específicos.

Nesta investigación avaliativa é imprescindible a cooperación xa que a maior parte das novas tecnoloxías son comúns. Cómpre asegurar unha metodoloxía rigorosa e un fluxo rápido de información así como evitar solapamentos e estudos reiterativos. Non menos importante é a priorización das actividades e estratexias. 

O obxectivo de EunetHTA como órgano científico-técnico de cooperación europea en ATS é implementar a estratexia de avaliación aprobada polas autoridades sanitarias dos países membros. Define as metodoloxías de traballo e coordina a produción e intercambio de información de 75 organismos procedentes dos 27 países implicados, entre os que se atopa Avalia-t.

Dentro das accións definidas no plan de traballo conxunto inclúese a posta en marcha de rexistros de pacientes para tecnoloxías emerxentes ou establecidas. Preténdese que estes rexistros, desenvolvidos en colaboración cos organismos reguladores de fármacos e dispositivos médicos, fabricantes, financiadores e outras partes implicadas, sexan esenciais para a toma de decisións, especialmente no ámbito de tecnoloxías de alto custo que son moi prometedoras e para as que non existen alternativas terapéuticas. Outra liña de actuación é a asesoría científica aos fabricantes ou empresas de produtos sanitarios (early dialogues). 

Estas novas liñas de actuación constitúen un importante reto para todas as axencias de avaliación e abren novos escenarios de coordinación entre grupos de traballo internacionais, destinados a  facilitar que os pacientes teñan acceso canto antes ás tecnoloxías máis innovadoras. É importante ter en conta que, se ben clasicamente a ATS producíase unha vez que xa estaba introducido o produto no mercado, investigando o seu comportamento na práctica asistencial, a tendencia actual vai pola detección de tecnoloxías emerxentes e incluso polo apoio científico ás empresas de tecnoloxías médicas co fin de proporcionar enfoques colaborativos nos plans de desenvolvemento dos distintos produtos médicos. 

En definitiva, a Unión Europea é consciente de que o futuro da ATS pasa pola acción conxunta e pola colaboración cos fabricantes, financiadores e outros axentes clave. A potenciación da cooperación concíbese como unha oportunidade única para a transición cara a un modelo europeo de traballo centralizado en ATS, que pretende facilitar a obtención de información obxectiva e fiable dunha forma áxil, transparente e transferible.
LOGO PEQUENO.png